Algemene Voowaarden

VOOR VRAGEN BEL:

Algemene Voorwaarden voor M&M Verhuizingen 2015

Deze algemene voorwaarden van de M&M Verhuizingen treden in werking per 1 april 2015.

ARTIKEL 1 – Definities
ARTIKEL 2 – Toepasselijkheid
ARTIKEL 3 – De offerte
ARTIKEL 4 – Verzekering inboedel
ARTIKEL 5 – Verhuisprijs
ARTIKEL 6 – De overeenkomst
ARTIKEL 7 – Informatieplicht van de klant
ARTIKEL 8 – Verplichtingen van de Verhuizer
ARTIKEL 9 – Gevaarlijke zaken of stoffen
ARTIKEL 10 – Douaneformaliteiten
ARTIKEL 11 – Wijziging van de overeenkomst bij het verhuizen
ARTIKEL 12 – Annuleren en Ontbinden
ARTIKEL 13 – De betaling
ARTIKEL 14 – Aansprakelijkheid van de Verhuizer
ARTIKEL 15 – Aansprakelijkheid van de klant
ARTIKEL 16 – Schademelding
ARTIKEL 17 – Schadevergoeding bij aansprakelijkheid
ARTIKEL 18 – Klachten
ARTIKEL 19 – TOEPASSELIJK RECHT
ARTIKEL 20 – WIJZIGINGEN

ARTIKEL 1 – DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Klant: de opdrachtgever, en/of consument wiens verhuisgoederen onderwerp zijn van de
verhuisovereenkomst; Consument: consument, natuurlijk persoon, die handelt voor doeleinden
buiten zijn bedrijf- of beroepsactiviteit; Consumentenverhuizing: verhuizing van de inboedel van een
consument;
Verhuizer: M&M Verhuizingen opdrachtnemer, die beroepsmatig consumentenverhuizingen
verzorgt; Verhuisovereenkomst: de overeenkomst van goederenvervoer waarbij de Verhuizer zich
tegenover de klant verbindt verhuisgoederen te vervoeren hetzij uitsluitend in een gebouw of
woning, hetzij uitsluitend ten dele in een gebouw of woning en ten dele over de weg, hetzij
uitsluitend over de weg; Verhuisgoederen: zaken die zich in een, al dan niet, overdekte ruimte
bevinden en die tot de stoffering, meubilering of inrichting van die ruimte bestemd zijn en als
zodanig reeds zijn gebruikt; Inboedel: al de verhuisgoederen, die onder de verhuisovereenkomst
vallen; niet tot de inboedel worden gerekend geld en geldswaardig papier; Consumentenverhuizing:
verhuizing van de inboedel van een natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een
beroep of bedrijf; Bedrijf: iedere onderneming of instelling al dan niet zelfstandig gevestigd, met of
zonder winstoogmerk; Vertragingsschade: vermogensschade ten gevolge van vertraagde aflevering
van verhuisgoederen, zoals genoemd in artikel 6:96 BW; Nieuwwaarde: het bedrag dat onmiddellijk
voor de schade nodig is om nieuwe zaken van dezelfde soort en kwaliteit aan te schaffen;
Dagwaarde: de nieuwwaarde onder aftrek van een bedrag wegens waardevermindering door
veroudering of slijtage; Marktwaarde: het bedrag waarvoor een zaak kan worden verhandeld op de
reguliere markt; Meerwerk: de op later verzoek van de klant
verhuisovereenkomst zijn overeengekomen; Minderwerk: bij het sluiten van de
verhuisovereenkomst overeengekomen werkzaamheden ten aanzien waarvan de Verhuizer en de
klant later overeenkomen, dat deze werkzaamheden niet door de Verhuizer zullen worden verricht.

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
consumentenverhuizingen: – binnen een gebouw; of – waarbij sprake is van vervoer uitsluitend
over de weg, inclusief vervoer van vrachtauto per ferry- of spoor binnen Europa, als onderdeel van
het wegvervoertraject (bijv. vervoer naar UK per ferry of via de Kanaaltunnel); – of een combinatie
daarvan. Een en ander voor zover deze binnen, vanuit of naar Nederland plaatshebben. 2. Op
verhuizingen die (deels) niet over de weg worden uitgevoerd kunnen andere algemene voorwaarden
worden overeengekomen. 3. Deze algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op: –
consumentenverhuizingen overzee; – consumentenverhuizingen in opdracht van een derde die
tegen de wil van de eigenaar van de verhuisgoederen plaatsvinden (huisuitzettingen); – de
verkoop en verhuur van materialen die door de klant worden gebruikt om voor eigen rekening en
risico een verhuizing uit te voeren.

 1. Indien in verband met de verhuizing eveneens opslag c.q. bewaarneming van de verhuisgoederen
  plaatsvindt, dan zijn daarop van toepassing de Algemene Voorwaarden voor bewaarneming
  Verhuisgoederen (AVBV 2015), in welk geval deze voorwaarden zijn meegezonden met de offerte
  dan wel uiterlijk bij het sluiten van de bewaarnemingsovereenkomst aan de klant ter hand zijn
  gesteld. Voorts zullen op eerste verzoek de voorwaarden worden toegezonden. De voorwaarden
  kunnen worden bekeken en gedownload op www.erkendeverhuizers.nl onder het kopje Algemene
  voorwaarden.

ARTIKEL 3 – DE OFFERTE 1. De offerte wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht. 2. In de offerte
worden in ieder geval vermeld: – de door de Verhuizer te verrichten werkzaamheden; – de prijs
van die werkzaamheden (inclusief BTW); — dat de inboedel tijdens de verhuizing binnen Nederland is
verzekerd tot een bedrag van € 100.000 overeenkomstig artikel 4 van deze voorwaarden; dat op
de te verrichten werkzaamheden deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Een exemplaar
daarvan wordt met de offerte meegezonden of wordt uiterlijk bij het sluiten van de
verhuisovereenkomst aan de klant verstrekt. 3. De offerte wordt voorzien van een dagtekening en is
onherroepelijk gedurende dertig dagen na offertedatum . Handelingen zoals het afnemen, opnemen,
loskoppelen, plaatsen of ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden,
sanitair en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en daken is bevestigd, het de- en
monteren van een waterbed vallen standaard buiten de offerte.

ARTIKEL 4 – VERZEKERING INBOEDEL 1. De Verhuizer heeft de inboedel voor de klant
tijdens de verhuizing binnen Nederland verzekerd tot een bedrag van ten minste € 100.000,- tegen
materiële schade van de inboedel ontstaan tijdens de verhuizing. 2. Bij uitkering van de schade op
grond van deze verzekering gelden aanvullend de volgende voorwaarden: – De inboedel is, met
uitzondering van de hierna genoemde voer- en vaartuigen en voorwerpen met een antiquarische of
zeldzaamheidswaarde, verzekerd op basis van dagwaarde. Bij motorrijtuigen, aanhangwagens,
caravans, vaartuigen en de daarbij behorende onderdelen en accessoires geldt altijd een uitkering
op grond van de dagwaarde. – Bij voorwerpen met een antiquarische of zeldzaamheidswaarde
geldt een uitkering op basis van marktwaarde. Als schade wordt aangemerkt het verschil tussen de
waarde van de verzekerde zaken onmiddellijk voor en onmiddellijk na de gebeurtenis, of naar keuze
van de verzekeraars de onmiddellijk na de gebeurtenis door experts vastgestelde herstelkosten,
vermeerderd met de door het herstel niet opgeheven waardevermindering zoals deze door experts is
vastgesteld. – Bij diefstal van lijfsieraden geldt een maximale verzekering van € 5.000,- per
gebeurtenis. – Bij schade aan zaken bestemd voor handels- en beroepsdoeleinden wordt een
maximale vergoeding verleend van € 25.000,- per gebeurtenis. 3. Bepaling van de waarde
(dagwaarde of marktwaarde) gebeurt door experts, of op basis van voortaxatie indien er een geldig
taxatierapport bestaat. Als er delen van de verhuisgoederen vooraf zijn getaxeerd, dan geldt deze
voortaxatie gedurende drie jaar (gerekend vanaf datum dagtekening van het taxatierapport). 4. . Bij
bewaarneming als onderdeel van de verhuizing binnen Nederland, is de inboedel de eerste 30 dagen
verzekerd als bij een verhuizing. Indien er tussen partijen geen andere afspraken worden gemaakt,
blijft de inboedel (tegen vergoeding) verzekerd overeenkomstig lid 1 van dit artikel. De klant heeft bij
het verlengen van de opslagtermijn de keuze om de inboedel (tegen vergoeding) verzekerd te
houden op basis van artikel 4 lid 1 van deze algemene voorwaarden, of voor een ander nader
overeen te komen bedrag. Indien de verzekering (eventueel voor een gewijzigd bedrag) niet wordt
voortgezet, dan is de aansprakelijkheid van de bewaarnemer na afloop van de eerste 30 dagen
opslag beperkt op basis van de AVBV 2015 .

ARTIKEL 5 – VERHUISPRIJS 1. Als methode om de verhuisprijs te berekenen wordt gehanteerd: – een
all-in prijs (methode aanneming van werk) waarvoor de verhuizing volledig wordt uitgevoerd, met
inbegrip van de omzetbelasting en de overeengekomen elementen en werkzaamheden genoemd in
het tweede lid 6 van dit artikel, doch met uitsluiting van de onvoorziene uitgaven bedoeld in het
derde lid; – een regieprijs, berekend op basis van vooraf overeengekomen tarieven per volume
en/of afstand en/of tijdsduur, waarbij de overeengekomen werkzaamheden, alsmede de
prijsvormingmethode worden omschreven. Wanneer op verzoek van de klant een richtprijs is
afgegeven, mag deze met niet meer dan vijftig procent worden overschreden. 2. De verhuisprijs
wordt bepaald door de volgende elementen en werkzaamheden van de Verhuizer, voor zover zij in
de verhuisovereenkomst zijn overeengekomen: – het vervoer inclusief het laden en lossen van de
verhuisgoederen; – het in- en uitpakken van in kisten of dozen te vervoeren goederen en het uit
elkaar nemen en weer in elkaar zetten van meubelstukken; – handelingen zoals het afnemen,
opnemen, loskoppelen, plaatsen of ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen,
haarden, sanitair en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en daken is bevestigd, het de- en
monteren van een waterbed. De Verhuizer mag deze werkzaamheden echter alleen verrichten als er
geen specifieke vakkennis voor is vereist; – de premies en vergoedingen voor de verzekeringen zoals
bedoeld in artikel 4 en de garanties in artikel 7. 3. Tenzij schriftelijk of elektronisch anders is
overeengekomen, zijn in de verhuisprijs niet begrepen: Handelingen zoals het afnemen, opnemen,
loskoppelen, plaatsen of ophangen van lampen, gordijnen, vloerbedekking, fornuizen, haarden,
sanitair en wat verder aan of op plafonds, muren, vloeren en daken is bevestigd, het de- en
monteren van een waterbed , de kosten voor het gebruik van ponten en veren, te betalen tolgelden,
parkeerontheffing en vergunningen, grens- en douanekosten en in redelijkheid gemaakte kosten
voor het treffen van niet te voorziene maatregelen tot het behoud of de aflevering van de
verhuisgoederen. 4. In het geval van meerwerk wordt door de Verhuizer bij voorkeur een
bijgestelde offerte uitgebracht conform artikel 3, tenzij dit vanwege de spoedeisendheid van het
meerwerk niet mogelijk is. 5. De verhuisprijs wordt verhoogd als de klant aan de Verhuizer volgens
deze voorwaarden andere kosten is verschuldigd, of in verband met meerwerk. Wanneer er sprake is
van minderwerk wordt de prijs verlaagd. De factuur dient de afwijking van de verhuisprijs te
specificeren. 6. In het geval er geen verhuisprijs is overeengekomen, heeft de Verhuizer recht op een
verhuisprijs vast te stellen naar redelijkheid en billijkheid.

ARTIKEL 6 – DE OVEREENKOMST De overeenkomst komt tot stand: – zodra de klant mondeling,
schriftelijk of elektronisch heeft laten weten de offerte van de Verhuizer te accepteren;

 • indien geen offerte is uitgebracht, op het moment dat de overeenkomst door beide partijen is
  ondertekend; – zodra de klant daadwerkelijk verhuisgoederen aan de Verhuizer ter verhuizing ter
  beschikking stelt.

ARTIKEL 7 – INFORMATIEPLICHT VAN DE KLANT 1. De klant stelt de Verhuizer ten aanzien van de
verhuisgoederen tijdig in kennis van: – alle zaken, waarvan de aanwezigheid een bijzonder risico van
beschadiging van de verhuisgoederen of de bedrijfsuitrusting oplevert; – alle voorwerpen van
technische aard, waarvoor door de fabrikant aan de gebruikers speciale vóór de aanvang van het
vervoer te treffen beveiligingsmaatregelen bekend zijn gemaakt; – alle voorwerpen van
bijzondere aard, onderworpen aan speciale voorschriften van binnen- en/of buitenlandse instanties,
zoals voorwerpen van bijzondere waarde, kunstvoorwerpen, waardevolle verzamelingen,
vuurwapens. 2. Ten aanzien van de verhuizing stelt de klant de Verhuizer tijdig in kennis van: –
bijzonderheden ten aanzien van de nieuwe woonlocatie (bijvoorbeeld een huiskamer op de eerste
verdieping); – andere zaken en omstandigheden die voor de Verhuizer van belang zijn om te
weten ten behoeve van de verhuizing (bijvoorbeeld een opgebroken stoep voor het huis op dag van
verhuizing). Een en ander tenzij de klant mag aannemen dat de Verhuizer deze gegevens kent.

ARTIKEL 8 – VERPLICHTINGEN VAN DE VERHUIZER 1. De Verhuizer is verplicht: – de
verhuisgoederen ter bestemming af te leveren (het plaatsen op de daartoe mogelijkerwijs
aangeduide plek) en wel in de staat waarin zij hem ter verpakking of demontage, dan we in de staat
waarin zij hem ten vervoer ter beschikking zijn gesteld;

 • een aangevangen verhuizing zonder vertraging te voltooien; 2. De verplichtingen van de
  Verhuizer die voortvloeien uit de verhuisovereenkomst zullen zijn beëindigd, zodra de
  verhuisgoederen op de overeengekomen bestemmingsplaats zijn afgeleverd.

ARTIKEL 9 – GEVAARLIJKE ZAKEN OF STOFFEN 1. Als de klant aan de Verhuizer gevaarlijke zaken of
stoffen als bedoeld in de Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen ter hand stelt, moet de klant de Verhuizer
inlichten over de aard van het gevaar dat deze inhouden en de Verhuizer de te nemen
voorzorgsmaatregelen aangeven. 2. De Verhuizer heeft het recht om gevaarlijke zaken of stoffen,
waarover hij bij het sluiten van de overeenkomst niet is geïnformeerd, niet te verhuizen. 3. De
Verhuizer heeft het recht om gevaarlijke zaken of stoffen waarover hij bij het sluiten van de
overeenkomst niet is geïnformeerd op iedere tijd en plaats uit te laden en deze ongevaarlijk te
(laten) maken of te (laten) vernietigen op kosten van de klant. Bovendien is de klant in dat geval
aansprakelijk voor alle in redelijkheid gemaakte en toerekenbare kosten en schaden die uit het
vervoer ervan voortkomen.

ARTIKEL 10 – DOUANEFORMALITEITEN Voor naar of vanuit Nederland over de weg uit te voeren
verhuisovereenkomsten gelden de volgende bepalingen: – de Verhuizer dient de klant naar
vermogen te informeren over de bestaande voorschriften inzake de douane- en andere voor de
uitvoering van de verhuisovereenkomst te verrichten formaliteiten; – de klant dient aan de
Verhuizer de benodigde documenten ter beschikking te stellen en hem alle voor de vervulling van de
formaliteiten vereiste inlichtingen te verschaffen.

ARTIKEL 11 – WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST BIJ HET VERHUIZEN 1. De klant mag de Verhuizer
verzoeken de uitvoering van de verhuisovereenkomst te wijzigen. De gewenste wijziging moet voor
de Verhuizer uitvoerbaar zijn en mag de bedrijfsvoering bij de Verhuizer niet verstoren. De klant
moet de Verhuizer bovendien schadeloos stellen voor alle noodzakelijke kosten en nadelen die
feitelijk voortvloeien uit de wijziging van de verhuisovereenkomst. Indien de wijziging de Verhuizer
voordeel oplevert, brengt hij de in redelijkheid bespaarde kosten niet in rekening. 2. Als de
Verhuizer door onvoorziene omstandigheden de verhuisovereenkomst niet overeenkomstig zijn
opdracht en binnen een normale tijdsduur kan uitvoeren moet hij: – nieuwe instructies vragen aan
de klant, of – als dit niet mogelijk is, die maatregelen nemen, die naar zijn inzicht zoveel
mogelijk in het belang van de klant zijn.

ARTIKEL 12 – ANNULEREN EN ONTBINDEN 1. De klant mag de overeenkomst zonder reden, zoals
bedoeld in lid 2 en 3, te allen tijde annuleren. De klant is de Verhuizer daarvoor wel een
schadevergoeding verschuldigd. Bij annulering tot dertig dagen voor de overeengekomen
verhuisdatum is de Verhuizer gerechtigd om een schadevergoeding in rekening te brengen van 15
procent van de overeengekomen verhuisprijs. Bij annulering tot veertien respectievelijk zeven dagen
voor de verhuisdatum is de Verhuizer gerechtigd om een schadevergoeding van ten hoogste 50
respectievelijk 75 procent van de verhuisprijs in rekening te brengen. Bij annulering binnen zeven
dagen voor de verhuisdatum is ten hoogste de volledige verhuisprijs verschuldigd. 2. De klant mag
de verhuisovereenkomst ontbinden als hem bekend wordt dat de Verhuizer de verhuizing niet op
de afgesproken dag en tijd zal kunnen verrichten. Kort na het bekend worden hiervan moet de
opzegging met inachtneming van lid 4 van dit artikel aan de Verhuizer worden meegedeeld. 3.
Wanneer vóór of bij de aanbieding van de verhuisgoederen aan de Verhuizer zich bij één der partijen
omstandigheden voordoen die de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst niet behoefde te
kennen, doch die, indien zij haar wel bekend waren geweest, redelijkerwijs voor haar grond hadden
opgeleverd om de verhuisovereenkomst niet, of op andere voorwaarden aan te gaan, is deze
wederpartij bevoegd om de overeenkomst te ontbinden. 4. De ontbinding geschiedt door een
schriftelijke of elektronische kennisgeving aan de wederpartij, de overeenkomst eindigt op het
ogenblik van ontvangst daarvan. 5. Naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid zijn partijen na
ontbinding van de overeenkomst verplicht elkaar de daardoor geleden, aan te tonen schade te
vergoeden. Dit behoudens omstandigheden als bedoeld in artikel 12 lid 2 van deze voorwaarden. De
schadevergoeding kan niet meer bedragen dan de overeengekomen verhuisprijs.

ARTIKEL 13 – DE BETALING 1. Betaling van de verhuisprijs vindt plaats in contanten op het moment
dat de Verhuizer de verhuisgoederen op de plaats van bestemming aflevert, tenzij anders is
overeengekomen. De klant dient de verhuisprijs te betalen bij de aanbieding van de factuur en
tegen overhandiging van een kwitantie door de Verhuizer. Contante betaling omvat ook bijschrijven
van het verschuldigde bedrag op een door de Verhuizer aangegeven bank- of girorekening op het
moment van aflevering of betaling door middel van door banken erkende vormen van elektronisch
betalen. 2. Indien bij aanbieding van de factuur door de Verhuizer hem blijkt dat de klant zijn
verplichting tot betaling niet voldoet of gaat voldoen, is hij gerechtigd de (voltooiing van) de
verhuizing op te schorten. De Verhuizer is in dat geval bovendien gerechtigd om tot opslag en
verkoop van de verhuisgoederen over te gaan, mits hij beschikt over de in artikel 8:1194 BW lid 2
bedoelde toestemming van de rechter. 3. Indien bij het sluiten van de overeenkomst uitdrukkelijk is
overeengekomen dat betaling niet in contanten bij aflevering zal plaatsvinden, maar daarbij geen
betalingstermijn is overeengekomen, dient de betaling binnen veertien dagen na de ontvangst van
de factuur te geschieden. 4. De klant is in verzuim vanaf het verstrijken van de betalingsdatum. De
Verhuizer zendt na het verstrijken van die datum een betalingsherinnering en geeft de klant de
gelegenheid binnen veertien dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering alsnog te betalen. Als
na het verstrijken van de betalingsherinnering nog steeds niet is betaald, is de Verhuizer gerechtigd
de wettelijke rente in rekening te brengen vanaf het verstrijken van de betalingsdatum en alle door
hem in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van deze
buitengerechtelijke incassokosten is onderworpen aan wettelijke grenzen. Daarvan kan in het
voordeel van de consument worden afgeweken. 5. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als
degene wiens verhuisgoederen
onderwerp zijn van de verhuisovereenkomst, maakt de Verhuizer met de opdrachtgever
afzonderlijke afspraken over de betaling van de uit de verhuisovereenkomst voortvloeiende kosten
alsmede over de aflevering als de eigenaar van de verhuisgoederen daartoe zelf niet bereikbaar is.
Als de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is de eigenaar van de
verhuisgoederen aansprakelijk voor de betaling van de verhuiskosten. 6. Beroep op verrekening van
vorderingen tot betaling van de verhuisprijs is niet toegestaan, tenzij partijen schriftelijk of
elektronisch anders overeenkomen.

ARTIKEL 14 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE VERHUIZER 1. Bij het niet nakomen van de op grond van
artikel 9 op hem rustende verplichtingen is de Verhuizer aansprakelijk voor de daardoor ontstane
schade. Dit tenzij het niet-nakomen is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig
Verhuizer niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een Verhuizer de gevolgen daarvan niet
heeft kunnen verhinderen. Voor de vaststelling van de omvang van de materiële schade bij schade
aan of verlies van verhuisgoed(eren) wordt mede in aanmerking genomen hetgeen bepaald is in
artikel 4 lid 2, 3 en 4. In geval van vertragingsschade is de Verhuizer niet aansprakelijk voor schade
die de verhuisprijs te boven gaat; de omvang van de vertragingsschade moet door de klant worden
aangetoond.

 1. De Verhuizer kan zich niet van zijn aansprakelijkheid ontheffen met een beroep op: – de
  gebrekkigheid van het voertuig dat voor de verhuizing wordt gebruikt; – de gebrekkigheid van het
  materiaal, waarvan hij zich bedient, tenzij dit door de klant ter beschikking is gesteld; onder
  materiaal wordt niet begrepen een schip, luchtvaartuig of spoorwagon, waarop het voertuig dat voor
  de verhuizing wordt gebruikt zich bevindt; – de gebrekkigheid van steunpunten benut voor de
  bevestiging van hijswerktuigen, of voor het gebruik van een verhuislift; – enig door toedoen van
  derden, wier handelingen niet voor risico van de klant komen, aan de verhuisgoederen aangebrachte
  schade. De Verhuizer die de op hem rustende verplichtingen niet nakomt is voor de daardoor
  ontstane schade aansprakelijk tenzij dit niet-nakomen het gevolg is van bijzondere risico’s verbonden
  aan één of meer van de volgende omstandigheden: het inpakken of uit elkaar nemen, dan wel het
  uitpakken of in elkaar zetten van verhuisgoederen door de klant of met behulp van enige persoon of
  enig middel door de klant daartoe uit eigen beweging ter beschikking gesteld; – het meehelpen bij de
  verhuizing door de eigenaar van de verhuisgoederen, diens familieleden, vrienden of derden die
  door hem zijn gevraagd mee te helpen bij de verhuizing; – de keuze door de klant – hoewel de
  Verhuizer hem een andere mogelijkheid aan de hand deed – van een wijze van verpakking of
  uitvoering van de verhuisovereenkomst, die verschilt van wat voor de overeengekomen verhuizing
  gebruikelijk is; – de aanwezigheid onder de verhuisgoederen van zaken waarvoor de Verhuizer,
  indien hij conform artikel 8 door de klant op de hoogte zou zijn gesteld van hun aanwezigheid en hun
  aard, bijzondere maatregelen zou hebben getroffen; – de aard of de staat van de
  verhuisgoederen zelf, die uitsluitend door met deze aard of staat zelf samenhangende oorzaken zijn
  blootgesteld aan geheel of gedeeltelijk verlies of aan beschadiging zoals: lekkage, leeglopen of
  smelten van andere van de inboedel deeluitmakende goederen, het afsterven van planten; het
  verloren gaan van bankpapier, geldswaardige papieren, edele metalen, munten en penningen,
  edelgesteente, parels, documenten en verzamelingen, tenzij de klant deze zaken voor het begin van
  de verhuizing, afzonderlijk en onder opgave van hoeveelheid en waarde, aan de Verhuizer heeft
  overhandigd; – het niet of niet goed meer functioneren van elektrische, elektronische en
  mechanische apparatuur. 3. Wanneer de Verhuizer bewijst dat het niet nakomen van de op hem op
  grond van de in artikel 9 rustende verplichting een gevolg heeft kunnen zijn van één of meer der
  hierboven in dit lid genoemde bijzondere risico’s, wordt vermoed, dat het niet nakomen daaruit
  voortvloeit, onverminderd de bevoegdheid van de klant tot het leveren van tegenbewijs. 4. De
  Verhuizer is aansprakelijk voor het ten onrechte achterlaten van voorwerpen in of het ten onrechte
  meenemen daarvan uit de laadplaatsen, indien hem dat uitdrukkelijk bekend was of had behoren te
  zijn. 5. Voor zover de klant niet opkomt, weigert verhuisgoederen te ontvangen of deze niet met de
  vereiste spoed in ontvangst neemt, dan wel voor zover op verhuisgoederen beslag is gelegd, is de
  Verhuizer gerechtigd deze verhuisgoederen voor rekening en gevaar van de rechthebbende op te
  slaan in een daarvoor geschikte bergplaats. Hij is verplicht de klant zo spoedig mogelijk schriftelijk of
  elektronisch op de hoogte te stellen onder bijvoeging van de AVBV 2015. 6. De Verhuizer is
  onverminderd de werking van dit artikel niet aansprakelijk voor schade anders dan veroorzaakt door
  het niet nakomen van zijn verplichtingen genoemd in artikel 9 van deze voorwaarden.

ARTIKEL 15 – AANSPRAKELIJKHEID VAN DE KLANT 1. De klant is aansprakelijk voor de kosten en
schade die de Verhuizer lijdt tengevolge van het niet of onvoldoende verstrekken van de in artikelen
8, 10 en 11 genoemde informatie, tenzij dit de klant niet is aan te rekenen. 2 De klant is verplicht,
behoudens in het geval van overmacht, de schade te vergoeden aan de Verhuizer indien door
toedoen of nalaten van de klant de verhuisovereenkomst niet of niet volgens afspraak kan worden
uitgevoerd. De schadevergoeding bedraagt maximaal een bedrag gelijk aan de verhuisprijs. Bij
annulering is artikel 13 van kracht. 3. De klant zal de Verhuizer op diens eerste verzoek vrijwaren in
geval de Verhuizer door derden buiten overeenkomst wordt aangesproken ter zake van schade dan
wel financieel nadeel − strafrechtelijke boetes daar onder begrepen − op enigerlei wijze verband
houdend met de uitvoering van de verhuisovereenkomst door de Verhuizer, diens ondergeschikten
en hulppersonen. Dit indien deze schade het gevolg is van handelen of nalaten van de klant in strijd
met enig wettelijk voorschrift, zoals ten aanzien van het zich in de inboedel wederrechtelijk bevinden
van verdovende middelen, pornografische lectuur, software zonder licentie e.d.

ARTIKEL 16 – SCHADEMELDING Indien bij aflevering van de verhuisgoederen beschadigingen worden
geconstateerd, dient de klant deze bij de verhuizing aan de Verhuizer te melden. Indien bij
aflevering geen gelegenheid bestaat om eventuele beschadigingen aan de verhuisgoederen te
constateren dient de klant dit tevoren of uiterlijk op het moment van aflevering schriftelijk of
elektronisch te verklaren. Het verdient sterke aanbeveling beschadigingen binnen twee werkdagen
na de verhuizing bij de Verhuizer schriftelijk of elektronisch te melden. Indien de Verhuizer niet
binnen veertien dagen na de verhuizing de hiervoor bedoelde melding heeft ontvangen wordt hij
geacht de verhuizing zonder waarneembare schade te hebben uitgevoerd.

ARTIKEL 17 – SCHADEVERGOEDING BIJ AANSPRAKELIJKHEID 1. Indien een beroep op de in artikel 4
van deze voorwaarden bedoelde verzekering niet mogelijk is, geldt dat de schadevergoeding die de
Verhuizer verschuldigd is wegens het niet nakomen van de op hem op rustende verplichtingen
(artikel 9) beperkt is op grond van artikel 8:1182 BW (€ 23.000,- per inboedel) . 2. Indien de
Verhuizer in één en dezelfde overeenkomst op zich neemt meer dan één inboedel te verhuizen, dan
geldt zijn in het eerste lid bedoelde aansprakelijkheid per inboedel. 3. De Verhuizer kan zich niet
beroepen op enige beperking van zijn aansprakelijkheid, voor zover de schade is ontstaan uit eigen
handeling of nalaten, door met opzet die schade te veroorzaken, of door roekeloosheid en met de
wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien. 4. Schade aan de inboedel die
geringer is dan of gelijk is aan € 23,- is voor rekening van de klant, voor schade aan de inboedel
groter dan € 23,- kan de Verhuizer voor het volledige schadebedrag aansprakelijk worden gesteld,
onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel. 6. De Verhuizer behoudt zich het
recht voor tijdens de verhuizing ontstane schade door een reparateur naar keuze van de Verhuizer te
laten herstellen. 6. Alle op de verhuisovereenkomst gegronde of met die overeenkomst verband
houdende vorderingen verjaren conform het BW een jaar na aflevering van de verhuisgoederen.

ARTIKEL 18 – KLACHTEN Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en
duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verhuizer tijdig nadat de klant de gebreken heeft
ontdekt of behoren te ontdekken. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de
klant zijn rechten ter zake verliest.

ARTIKEL 19 – TOEPASSELIJK RECHT Het Nederlands recht is van toepassing op (de) overeenkomsten
die op basis van de AVVV zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van
dwingende regels ander recht van toepassing is.

ARTIKEL 20 – WIJZIGINGEN Wijzigingen in deze voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met de
Consumentenbond tot stand komen, indien en voor zover deze voortvloeien uit wijzigingen in weten regelgeving, ter zake van de uitvoering van de werkzaamheden waarop deze voorwaarden
betrekking hebben. In geval van zodanige wijzigingen worden deze eerst van kracht één maand nadat
de wijzigingen zijn gepubliceerd. De Verhuizer, neemt de verplichting op zich om vastgestelde
wijzigingen openbaar te maken.

Heeft u een vraag?
9.4

Best experience I could ask for. Very satisfied.

My boxes and storage things have been with M&M Verhuizingen for over a year now and the fees have been so affordable. My things remained safe and in great condition. Their team even offered to help me with printing labels and attaching them to my boxes for me as I was out of the country.Amazing and very helpful team. I am very satisfied with my experience.
- London - november 7, 2023

Niet verder zoeken, dit is de beste verhuizer!

Deze vakmensen schakelen snel en zijn flexibel in de planning waar het kan. Ik ben al diverse keren bij verhuizingen geholpen en elke keer zeer naar tevredenheid. De verhuizers gaan voorzichtig om met alle spullen en zijn ook nog eens bijzonder vriendelijk.Er wordt vlot en beleefd gecommuniceerd. Wat wil je nog meer?
- Haarlem - oktober 26, 2023

hele goede verhuisbedrijf

Great people.Move from 6 bedroomhouse to large apartment in Amsterdam. Including packing. Everything hoisted up to 6th floor with external elevator. Move took 2 days. Nice and friendly and definately know what they are doing
- Amsterdam - oktober 6, 2023

Removal & Storage Support

M&M Verhuizingen have been my removal company of choice since 2021 and I have moved twice with them now. They have also provided me with excellent, secure and cheap storage options as I was not able to move into my new apartment right away. Maarten and Esther are super lovely and helpful people to work with and organise the move + storage itself. The team I have worked the most with is headed up by Mauritz and Storm and they have done nothing short of an amazing job every time I have worked with them. Such an awesome service and awesome people! I will continue to use them should I need to move again.
- Amsterdam - mei 1, 2023

Perfecte verhuizing uitgevoerd door fantastisch team

Op één van de laatste dagen van 2022 heeft het team van M&M Verhuizingen onze bedrijfsverhuizing geweldig uitgevoerd. Snel, met een fantastisch team verhuizers.
- Amsterdam - januari 5, 2023

Hele goede ervaring

Maurits en team hebben heel netjes en vakkundig gewerkt. Goed werk!
- Weesp - januari 5, 2023

Amazing

All went really perfectly. From the first contact asking for a quote to the last minute of the move, everything went very smoothly. Their team members are very professional and will go the extra mile to make sure your move goes as smoothly as possible, will recommend!
- amsterdam - november 23, 2022

Amazing service and resilient

The staff turn around on time and with the best attituded. They were friendly and very helpful. Very professional wrapping up carefully all my fragile stuff but also dismantling furniture and reassembling in the new place promptly. They didn't give up and pull out a large sofa and bed frame down with ropes when the narrowness of the stairs didn't allow to do so. If I move in the future, I will make sure to cal M&M again, likewise if any of my friends does, I will highly recommend them. Thank you again guys! Cristina
- The Hague - november 1, 2022
389 klanten waarderen ons gemiddeld met een 9.4/10

Benieuwd wat uw verhuizing gaat kosten?

Via onderstaande button kunt u een offerte aanvragen of een afspraak met onze adviseur maken.  Ook is het mogeijk een offerte aan te vragen via de Whatsapp button rechts onderaan deze pagina.

Open chat
Hulp nodig?
Hoe kunnen wij van dienst zijn?